Zoeken
ff-stamp
MelkefficiëntQuick FitFeed2MilkAgroscoopVoertaal Melkvee

16-06-2014

ForFarmers Hendrix introduceert gratis online rekenmodule voor rantsoenefficiëntie

rantsoenefficiëntie
Rantsoenefficiëntie: kg melk per kg drogestof

Met de afschaffing van het melkquotum in het vooruitzicht en het streven naar een betere mineralenbenutting (stikstof en fosfaat) wordt een efficiënte om-zetting van voer naar melk steeds belangrijker. Om het belang van een goede rantsoenefficiëntie onder de aandacht te brengen, introduceert ForFarmers Hendrix de gratis rekenmodule voor rantsoenefficiëntie als onderdeel van haar Feed2Milk-voedingsaanpak. Veehouders kunnen hiermee zelf hun rantsoenef-ficiëntie én het financiële voordeel berekenen.

Vijf stappen
In vijf simpele stappen en met een beperkt aantal gegevens (o.a. aantal koeien, totaal gevoerde kg basisrantsoen, krachtvoer en geproduceerde hoeveelheid melk) kan een melkveehouder zien wat zijn rantsoenefficiëntie op dit moment is. Een eenvoudige grafiek maakt zichtbaar hoe hij presteert ten opzichte van het gemiddelde. In de laatste stap wordt voorgerekend wat een 0.1 hogere rantsoenefficiëntie voor het bedrijf aan financieel voordeel oplevert. De rekenmodule is gratis en te vinden op www.rantsoenefficientie.nl. Meer melk uit dezelfde hoeveelheid voer betekent direct een hoger voersaldo. Voor een bedrijf met 100 koeien scheelt dit, na afschaffing van het melkquotum, al gauw € 28.000 per jaar.

Toenemend belang rantsoenefficiëntie
Een hoge rantsoenefficiëntie is gunstig voor de portemonnee en zorgt bovendien voor een betere benutting van stikstof en fosfaat en vermindering van de methaan-uitstoot. Dit is gunstig voor de mineralenkringloop (KringloopWijzer). Wat verder meespeelt is dat de beschikbaarheid van ruwvoer, vanwege toenemende schaalvergroting en intensivering van melkveebedrijven, op steeds meer bedrijven een beperkende factor is of wordt. Daarnaast hebben de voerkosten, als gevolg van stijgende voerprijzen de laat-ste jaren, een grotere invloed op het bedrijfsresultaat. Via het kengetal rantsoenefficiën-tie kan een veehouder de vinger aan de pols houden.

Resultante voeding en management
Een goede rantsoenefficiëntie begint met een duurzame en gezonde veestapel die met een optimaal samengesteld rantsoen op een efficiëntie manier melk produceert. Het kengetal rantsoenefficiëntie wordt berekend door de melkproductie van een veestapel – uitgedrukt in kilo’s meetmelk – te delen door de totale drogestofopname van zowel ruw-voer, bijproducten als krachtvoer. Het laat zien wat het resultaat is van voeding en ma-nagement op het veehouderijbedrijf. De rantsoenefficiëntie varieert in de praktijk tussen 1,1 en 1,7 en is o.a. sterk afhankelijk van het productieniveau. Een hogere productie hoeft niet altijd beter te zijn. De Feed2Milk-voedingsaanpak stuurt via de kengetallen HerkauwIndex en VerzuringsIndex op een optimale pensgezondheid. Een gezonde pens-werking is een voorwaarde voor een hoge rantsoenefficiëntie.