Zoeken
ff-stamp
rundvee3geitenvarkensgeiten3rundvee

17-08-2016

Tijdelijke vrijstelling verbod herinzaai grasland

Voor graslandpercelen op zand- en lössgronden die te maken hebben gehad met wateroverlast door overvloedige regenval, geldt sinds kort een tijdelijke vrijstelling voor het verbod op graslandvernietiging. Deze vrijstelling geldt voor heel Nederland. De regeling komt overeen met de al bestaande regeling voor het herstellen van schade na droogte of schade van emelten/engerlingen. Daarnaast is het op klei- en veengronden altijd toegestaan om tot en met 15 september grasland te vernietigen. Benut deze kans om optimaal gebruik te maken van de mineralenefficiëntie in de nazomer omdat er vaak voldoende vocht aanwezig is en de bodem een goede temperatuur heeft.

Voorwaarden
Om gebruik te kunnen maken van deze vrijstelling, moet een geregistreerde schade-expert een rapport opstellen, waarin verklaard wordt dat aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • De beschadiging van het grasland is veroorzaakt door wateroverlast. De verwachte grasopbrengst van het grasland is ten minste 25% lager dan in een jaar zonder wateroverlast.
  • De oppervlakte beschadigd grasland is minimaal 5% van het totale oppervlakte grasland dat het bedrijf in gebruik heeft.
  • Minimaal 7 werkdagen voor vernietiging van de graszode moet dit gemeld worden bij mijn.rvo.nl (Zie: 'registratie en melding doorgeven) --> 'grasland scheuren of vernietigen'). Het schaderapport moet dan zijn opgesteld. De melding moet uiterlijk op 31 augustus worden gedaan.
  • Binnen 7 werkdagen na vernietiging van de graszode moet het perceel opnieuw met gras worden ingezaaid. De herinzaai vindt uiterlijk op 15 september plaats.

U vindt de volledige beschrijving van de voorwaarden op www.rvo.nl

Tips voor een juiste aanpak
Wanneer u kiest voor graslandvernieuwing, maak dan de juiste keuzes en pak het goed aan. Vernietig de oude zode zorgvuldig. Vervolgens beoordeelt u de bodemconditie en heeft u de mogelijkheid om deze conditie te repareren. U kunt een bekalking uitvoeren voor het verhogen van de pH of compost toedienen om de organische stof te verhogen. Ook is de waterhuishouding van belang. Zorg voor een goed doorlatende bouwvoor. De keuze van het grasmengsel is afhankelijk van uw teeltdoel. Meer teeltadviezen en ons assortiment Topgrass graszaden vindt u op onze website www.forfarmers.nl.

Nieuwe grasmat binnen drie jaar terugverdiend
De impact van goed grasland op het bedrijfsresultaat is groot. Het verschil in voederwaarde tussen goed en slecht gras is al snel 100 VEM per kg drogestof. Wanneer je een opbrengstverbetering van 2 ton drogestof per hectare realiseert in combinatie met een voederwaardeverbetering van 100 VEM per kg drogestof, dan levert dat per hectare € 432,- per jaar extra op (bij een kVEM prijs van 10,3 cent en kDVE-toeslag van 113,5 cent). Dat tegenover herinzaaikosten van gemiddeld € 950,- per hectare. Dit betekent dat een nieuwe grasmat al in drie jaar tijd is terugverdiend.

Meer informatie